ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้คณะอนุกรรมการฯ กลุ่มอาชีพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนของประเทศในแต่ละกลุ่มอาชีพ เป็นการเร่งด่วน

2. ประเมินความต้องการกำลังคนในแต่ละกลุ่มอาชีพทุกระดับเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

3. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้อง กับความต้องการ เชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานจากภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะอาชีพ หรือการเพิ่มเติมรายวิชา รวมทั้งร่วมผลักดันผู้สำเร็จอาชีวศึกษาให้ได้รับโอกาสการมีงานทำ และได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยความร่วมมือ กับภาคประกอบการในแต่ละกลุ่มอาชีพ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถและประสบการณ์ของครูอาชีวศึกษารวมทั้ง ครูฝึกในสถานประกอบการ

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาไทยไปสู่มาตรฐานประเทศ และมาตรฐานสากล

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาให้ครอบคลุมสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในกลุ่มอาชีพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตร

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา โดยให้ภาคประกอบการมีส่วนร่วมในการแนะแนว การศึกษาเพื่ออาชีพ

9. ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนา กำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.)

10.แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ