จุดประสงค์รายวิชา

จุุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบัติงานอาชีพ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบัติงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและ การปฏิบัติงานอาชีพ