ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 2560

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

กิจกรรม  ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน 

 

 

เอกสารประกอบที่ 1  เอกสารหนังสือเข้าเลขที่รับ 1583 ลงวันที่ 22 เมษายน 2560 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2  เอกสารหนังสือแจ้งการโอนเงินเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 3  เอกสารโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 4  เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนารูปแบบละยกระดับคูรภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 5  เอกสารคำสั่งวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนารูปแบบละยกระดับคูรภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)  ประจำปีงบประมาณ 2560 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 6  เอกสารบันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 7  เอกสารบันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (คลิก)

 

โดย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี