ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 2561

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

กิจกรรม  ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนในชุมชน

 

เอกสารประกอบที่ 1  เอกสารหนังสือเข้าเลขที่รับ 0350 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2  เอกสารโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 4  เอกสารคำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 5  เอกสารบันทึกข้อความเชิญประชุม  (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 6  ประมวลภาพการดำเนินการโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  (คลิก)

 

โดย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี