ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 2562 (รอบที่1)

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2562

กิจกรรม  ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนในชุมชน

 

 

เอกสารประกอบที่ 1  เอกสารคำสั่งวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่ 165 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2  เอกสารบันทึกข้อความดำเนินโครงการและโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2562 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 3  เอกสารคำสั่งปฏิบัติงานนอกราชการ  (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 4  เอกสารรายงานผลการประชุมของโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2562  (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 5  เอกสารกำหนดการและรายละเอียด (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 6  เอกสารประกอบการสำรวจคามต้องการของคนพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2562 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 7  เอกสารสรุปจำนวนของผุู้เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2562  (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 8  การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2562 (ป้ายไวนิล) (คลิก)

 

โดย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี