โครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

โครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

กิจกรรม  การตรวจเช็ครถยนต์และจักรยานยนต์ของประชาชน

 

เอกสารประกอบที่ 1 เอกสารหนังสือเข้ารับเลขที่ 5185 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2 เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 3 เอกสารโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (คลิก) 

เอกสารประกอบที่ 4 เอกสารตารางกำหนดการออกปฏิบัติโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 5 เอกสารคำสั่งการปฏิบัติงานนอกราชการในโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 6 เอกสารการรายงานผลการดำเนินโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 7 เอกสารบันทึกข้อความขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 8 เอกสารบันทึกข้อความขออนุญาตใช้สถานที่ดำเนินโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  (คลิก)

 

โดย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี