💻สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากลิ้งค์ด้านล่าง💻

📝 แผนการจัดการเรียนรู้

📝 สื่อการสอน วิชา ปฐพีกลศาสตร์

📝 หนังสือศึกษาเพิ่มเติม วิชา ปฐพีกลศาสตร์

30106-2104 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)


Course in Introduction to Soil Mechanics - uLektz News | Latest Educational  Events and News across the globe


จุดประสงค์รายวิชา

          1. เพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติ และส่วนประกอบของดินทางฟิสิกส์

          2. มีความสามารถในการทดสอบคุณสมบัติและคำนวณกำลังต้านทานของดิน

          3. มีกิจนัยในการทำงานด้วยความรับผิดขอบและปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของดินคุณสมบัติและส่วนประกอบของดินทางกายภาพ การจำแนกประเภทของดิน การซึมผ่านของน้ำในดิน การยุบอัดตัวของดิน กำลังต้านทางแรงเฉือนดิน การเจาะสำรวจดินและเก็บตัวอย่างดิน การทดสอบหาปริมาณน้ำในดิน Atterberg’s Limit ความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน ขนาดของเม็ดดิน การบดอัดดิน ความหนาแน่นของดินในสนาม ค่าCalifornia Bearing Ratio (C.B.R.) กำลังต้านทานแรงเฉือนแบบ Unconfined Compression

สมรรถนะของรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทดสอบดิน

          2. ทดสอบคุณสมบัติของดิน

          3. เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ