💻สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากลิ้งค์ด้านล่าง💻

📝 แผนการจัดการเรียนรู้

📝 สื่อการสอน วิชา ความแข็งแรงของวัสดุ


30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ  ( Strength of materials )


Materials Failure - Part Failure Investigation - Defections


จุดประสงค์รายวิชา

        1. เพื่อให้เข้าใจหลักการของความเค้นและความเครียด และสมบัติทางกลของวัสดุ

        2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้หลักความแข็งแรงของวัสดุใยการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ้นส่วนโครงสร้างและเครื่องจักรกล

        3. มีเจตคติที่ดีในการสืบค้นความรู้และใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์ของแข็งในการแก้ปัญหามีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุ้มค่าของวัสดุ

 สมรรถนะรายวิชา

         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของความเค้น ความเครียดและสมบัติทางกลของวัสดุ

         2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณหาความเค้น ความเครียด การบิดของชิ้นส่วน

         3. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณหาโมเมนต์ ความเค้นดัด ความเค้นเฉือน การรวมความเค้นในคาน                                         

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครียด สมบัติทางกลของวัสดุ ความเค้นในภาชนะความดัน การต่อกันโดยการเชื่อมและโดยการใช้หมุดย้ำ การบิดของเพลา โมเมนต์ดัด แรงเฉือน ความเค้นดัด ความเค้นเฉือนในคาน การรวมความเค้นและการประยุกต์ความรู้ในงานอาชีพ