💻สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากลิ้งค์ด้านล่าง💻

📝 แผนการจัดการเรียนรู้

📝 สื่อการสอน วิชา ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

📝 หนังสือเพิ่มเติม วิชา ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 


30106-2008 ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ( Reinforcement Concrete )


8,200+ Reinforced Concrete Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images -  iStock | Reinforced concrete structures, Reinforced concrete structure, Reinforced  concrete works


จุดประสงค์รายวิชา

              1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการคำนวณออกแบบโครงสร้างอคนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน

              2. มีความสามารถในการคำนวณออกแบบ พื้น บันได คาน เสาและฐานราก

              3. มีกิจนิสัยที่ดี สนใจใฝ่รู้ ทำงานด้วยความรอบคอบและมีความรับผิดชอบ

สมรรถนะรายวิชา

              1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

              2. คำนวณออกแบบพื้น บันได คาน เสาและฐานราก

              3. หลักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                  

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คำนวณออกแบบพื้น บันได คาน เสาและฐานราก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน