💻สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากลิ้งค์ด้านล่าง💻

📝 แผนการจัดการเรียนรู้

📝 สื่อการสอน วิชา การระดับเพื่องานก่อสร้าง 

📝 ใบงานวิชา การระดับเพื่องานก่อสร้าง


20106-2007 การระดับเพื่องานก่อสร้าง ( Leveling for Construction )


Auto Level

Best Levels for Construction: Top 10 Construction Levels on the Market

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.เข้าใจหลักการทำงานของกล้องระดับ เครื่องมือที่ใช้ในการทำระดับ การทำระดับแบบต่าง ๆ การเขียนรูปตัดตามยาว ตามขวาง เส้นชั้นความสูง การคำนวณดินตัดดินถม การกำหนดระดับก่อสร้าง การบำรุง และรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการสำรวจ

          2. สามารถทำระดับแบบต่าง ๆ การเขียนรูปตัดตามยาว ตามขวาง เส้นชั้นความสูง คำนวณดินตัด ดินถม กำหนดระดับก่อสร้าง

          3. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ ความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ หลักการทำงานของกล้องระดับ เครื่องมือที่ใช้ในการทำระดับ การทำระดับแบบต่าง ๆ การเขียนรูปตัดตามยาว ตามขวาง เส้นชั้นความสูง การคำนวณดิน ตัดดินถม การกำหนดระดับก่อสร้าง การบำรุง และรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการสำรวจ

          2. เตรียมความพร้อมของร่างกาย เครื่องมือ อุปกรณ์ในการสำรวจ

          3. ทำระดับแบบต่าง ๆ เขียนรูปตัดตามยาว ตามขวาง เส้นชั้นความสูง

          4. คำนวณดินตัดดินถม กำหนดระดับก่อสร้าง                                                      

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของกล้องระดับ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทำระดับ การทำระดับแบบต่าง ๆ การเขียนรูปตัดตามยาว ตามขวาง เส้นชั้นความสูง การคำนวณดินตัดดินถม การกำหนดระดับก่อสร้าง การบำรุงและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการสำรวจ