💻สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากลิ้งค์ด้านล่าง💻

📝 แผนการจัดการเรียนรู้

📝 สื่อการสอน วิชา เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 

📝 ใบงานวิชา เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์


20106-2105 เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์


Architectural Drawing


 

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการเขียนแบบสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

          2. สามารถในการเขียนแบบสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัยด้วยโปแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

          3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความประณีตเรียบร้อย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขั้นตอนการเขียนแบบสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรม เขียนแบบคอมพิวเตอร์

          2. เตรียมความพร้อมของ วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

          3. เขียนรายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม ผังบริเวณก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร

          4. เขียนแบบ แปลน รูปด้าน รูปตัด อาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์                   

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ วิธีการเขียนแบบสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์