💻สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากลิ้งค์ด้านล่าง💻

📝 แผนการจัดการเรียนรู้

📝 สื่อการสอน วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง 

📝 ใบงานวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง


 

30106-2007 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง


Robot Structural Analysis Professional | Download & Pricing


จุดประสงค์รายวิชา

          1. เข้าใจหลักการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หรือApplication ที่สนับสนุนงานในสาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง

          2. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หรือApplication ที่สนับสนุนงานในสาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง

          3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในรูปแบบระบบจำลองเสมือนจริงเพื่อการประกอบอาชีพ

          4. มีเจตคติและกิจนิสัชที่ดี รอบคอบ หมั่นเพียร ค้นคว้า และพัฒนาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปไปใช้ใน

การประกอบอาชีพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หรือApplication ที่สนับสนุนงานในสาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง

          2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หรือ Application ที่สนับสนุนงานในสาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง

          3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หรือApplication เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานในสาขาวิชาชีพช่าง

ก่อสร้าง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพช่างก่อสร้าง                                                

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หรือ Application ที่สนับสนุนงานในสาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง ด้านการทดสอบวัสดุ การเขียนแบบสามมิติ การสำรวจ การวางแผนงานและจัดการ งานก่อสร้างการประมาณราคา การออกแบบโครงสร้าง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพช่างก่อสร้างโดยสามารถนำความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างไปใช้ในรูปแบบระบบจำลองเสมือนจริง เพื่อการประกอบอาชีพ