details-paneคำอธิบายรายวิชา

  คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของหลักการของภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และบิตแมป ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก การใช้โปรแกรมวาดภาพ การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และบิตแมปและการสร้างภาพเคลื่อนไหว