details-paneคำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการอินเตอร์เฟส มาตรฐานของพอร์ตและบัสต่างๆ การอินเตอร์เฟสกับหน่วยเอาต์พุต อินพุตพื้นฐานและการแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกับดิจิตอลโดยผ่านทางพอร์ตขนานพอร์ตอนุกรมและพอร์ต USB การ์ดอินเตอร์เฟส การอินเตอร์เฟสกับหน่วยความจำโดยเน้นการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์