💻สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากลิ้งค์ด้านล่าง💻

📝 แผนการจัดการเรียนรู้

📝 สื่อการสอน วิชา กลศาสตร์วิศวกรรม

📝 แบบฝึกหัด วิชา กลศาสตร์วิศวกรรม

📝 หนังสือศึกษาเพิ่มเติม วิชา กลศาสตร์วิศวกรรม

 

 

 

จุดประสงค์รายวิชา

          1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ช่วยในการหาขนาแรงในโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล

          2. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล และสามารถแก้ปัญหาสถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ

          3. มีเจตคติที่ดีในการสืบค้นความรู้และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา มีความละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร์ ระบบของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์ แผนภาพวัตถุอิสระ โมเมนต์ความเฉื่อย หลักการวิเคราะห์โครงสร้างแรงเสียดทานและวิธีการงานเสมือน

สมรรถนะของรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหาขนาดแรง โมเมนต์บนระนายโดยใช้วิธีกราฟฟิคและคำนวณ

          2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล

          3. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหาจุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ และค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของรูปทรงเรขาคณิต

          4. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหาแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล