💻สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากลิ้งค์ด้านล่าง💻

📝 แผนการจัดการเรียนรู้

📝 สื่อการสอน วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง

📝 แบบฝึกหัด วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง

 

 

 

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจหลักการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดทำเอกสารเสนอราคา รายงาน การควบคุมงาน การประมาณราคา การนำเสนอผลงานในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย

2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดทำ เอกสารเสนอราคา รายงานการควบคุมงาน การประมาณราคา การนำเสนอผลงานในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย

3. ความจำเป็นในการทำงานด้วยความประณีตเรียบร้อย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

 

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดทำเอกสารเสนอราคา รายงานการควบคุมงาน การประมาณราคา การนำเสนอผลงานในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย

          2. เตรียมความพร้อมของ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

          3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำเอกสารเสนอราคา รายงานการควบคุมงาน

          4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมาณราคา

          5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนำเสนอผลงาน

                                                    

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดทำเอกสาร เสนอราคา รายงานการควบคุมงาน การประมาณราคา การนำเสนอผลงานในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย