💻สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากลิ้งค์ด้านล่าง💻

📝 แผนการจัดการเรียนรู้

📝 สื่อการสอน วิชา กลศาสตร์โครงสร้าง 1

📝 แบบฝึกหัด วิชา กลศาสตร์โครงร้าง 1

 

 

 

จุดประสงค์รายวิชา

          1. มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานฟิสิกส์เบื้องต้น การสมดุลของแรง

          2. สามารถคำนวณ แรงโมเมนต์การหาเซนทรอยด์จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่อย รัศมีการหมุน ความเค้นกับความเครียดโมดูลัสยืดหยุ่น

          3. ความรับผิดชอบและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานฟิสิกส์เบื้องต้น การสมดุลของแรง แรงโมเมนต์ การหาเซนทรอยด์ จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ของความเฉื่อย รัศมีการหมุน ความเค้น ความเครียด โมดูลัสยืดหยุ่น

สมรรถนะของรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานฟิสิกส์เบื้องต้น

          2. คำนวณหาค่าแรง การรวมแรง การหาแรงลัพธ์ โมเมนต์ การสมดุลของแรง

          3. คำนวณหาเซนทรอยด์ จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ของความเฉื่อย

          4. คำนวณหาความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด โมดูลัสยืดหยุ่น