💻สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากลิ้งค์ด้านล่าง💻

📝 แผนการจัดการเรียนรู้

📝 สื่อการสอน วิชา เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

📝 แบบฝึกหัด วิชา เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

 

 

 

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจหลักการเขียนแบบโครงสร้างอาคารด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

2. สามารถในการเขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความประณีตเรียบร้อย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

 

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรม เขียนแบบคอมพิวเตอร์

          2. เตรียมความพร้อมของ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

          3. เขียนรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

          4. เขียนแบบ แปลน ฐานราก คาน โครงสร้างหลังคาด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

                                         

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ วิธีการเขียนแบบโครงร้างอาคารพักอาศัย ด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์