💻สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากลิ้งค์ด้านล่าง💻

📝 แผนการจัดการเรียนรู้

📝 สื่อการสอน วิชา เขียนแบบสถาปัตยกรรม

📝 ใบงานวิชา เขียนแบบสถาปัตยกรรม


20106-2002 เขียนแบบสถาปัตยกรรม


Architectural Drawing


 

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการเขียนแบบสถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแปลน รูปตัด รูปด้าน แบบขยาย

2. สามารถเขียนแบบสถาปัตยกรรม แผนที่สังเขป ผังบริเวณ แปลน รูปตัด รูปค้าน แบบขยายส่วนประกอบของอาคาร และรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยตามเทศบัญญัติและมาตรฐานการออกแบบ

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความประณีตเรียบร้อย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา

มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย

2. เขียนรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

3.  เขียนแบบ แผนที่สังเขป ผังบริเวณ แปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยายส่วนประกอบของอาคาร

 

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ การเขียนแบบสถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างแปลน รูปตัด รูปด้าน แบบขยายส่วนประกอบของอาคาร แผนที่สังเขป ผังบริเวณ และรายการประกอบแบปก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยตามเทศบัญญัติและมาตรฐานการออกแบบ