ภารกิจซ่อม (Repair)

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2562

กิจกรรม อบรมการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

 

เอกสารประกอบที่ 1 เอกสารบันทึกข้อความขอเปิดศูนย์ฯ และโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2 เอกสารบันทึกข้อความและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 3 เอกสารบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 4 เอกสารใบลงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1/2562 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 5 เอกสารรายงานผลการดำเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 6 ประมวลภาพการดำเนินการให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 

 

ประมวลภาพการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

การให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภาพที่ 1 แสดงภาพการเข้าร่วมของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) กับชุมชน

ภาพที่ 2 แสดงภาพการลงทะเบียนของประชาชนก่อนซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภาพที่ 3 แสดงการซ่อมเครื่องใช้ไฟของประชาชน

ภาพที่ 4 แสดงภาพการซ่อมเครื่องใช้ไฟของประชาชน

การให้บริการซ่อมแซมรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์

ภาพที่ 5 แสดงภาพการลงทะเบียนของประชาชนก่อนซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

ภาพที่ 6 แสดงภาพการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของมอเตอร์ไซด์

ภาพที่ 7 แสดงภาพการตรวจเช็ครถยนต์

 

โดย  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี