ภารกิจพัฒนา (Top up)

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2562

กิจกรรม ปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องกลเติมอากาศ จำนวน 8 เครื่อง

 

เอกสารประกอบที่ 1 หนังสือเข้าเลขที่รับ 0513 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2 บันทึกข้อความและคำสั่งไปราชการ (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 3 บันทึกข้อความ คำสั่ง และตารางของคณะทำงานการตรวจสอบเครื่องกลเติมอากาศ (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 4 หนังสือขอรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องกลเติมอากาศ (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 5 รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องกลเติมอากาศ (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 6 ประมวลภาพการดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องกลเติมอากาศ

 

ประมวลภาพการดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องกลเติมอากาศ

ภาพที่ 1  แสดงการปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องกลเติมอากาศ 

ภาพที่ 2  แสดงการปรับปรุงและซ่อมแซมฐานยึดของเครื่องกลเติมอากาศ 

ภาพที่ 3  แสดงการปรับปรุงและซ่อมแซมเฟืองใบพัดของเครื่องกลเติมอากาศ 

ภาพที่ 4  แสดงการเปลี่ยนแผงควบคุมไฟของเครื่องกลเติมอากาศ

ภาพที่ 5  แสดงเครื่องกลเติมอากาศที่ปรับปรุงและซ่อมแซมเสร็จแล้ว

 

โดย  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี