ภารกิจซ่อม (Repair)

ชื่อโครงการ  'วันเทศบาลเข้าถึงประชาชน' ประจำปี 2563

สถานที่  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวกุญแจ ตำบลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่  วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

กิจกรรม  ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนในชุมชน

เอกสารประกอบที่ 1  เอกสารหนังสือเข้าเลขที่รับ 2234 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2  เอกสารบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ เลขที่รับ 491 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 3  เอกสารหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา (คลิก)  

เอกสารประกอบที่ 4  ประมวลภาพการดำเนินโครงการ 'วันเทศบาลเข้าถึงประชาชน' ประจำปี 2563 

 

ภาพที่ 1  แสดงการถ่ายภาพร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีกับเทศบาลตำบลหัวกุญแจ

 ภาพที่ 2  แสดงการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนในชุมชน โดยนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

 ภาพที่ 3  แสดงการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนในชุมชน โดยนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง (ต่อ)

ภาพที่ 4  แสดงการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนในชุมชน โดยนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง (ต่อ)

ภาพที่ 5  แสดงการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนในชุมชน โดยนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง (ต่อ)

ภาพที่ 6  แสดงการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนในชุมชน โดยนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง (ต่อ)

ภาพที่ 7  แสดงจุดบริการรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชน

 

โดย   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี