ประจำปี 2563

เอกสารประกอบที่ 1  คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เลขที่ 494/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2  เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ประจำปี 2563 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 3  เอกสารโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ประจำปี 2563 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 4  เอกสารแจ้งรายละเอียดการดำเนินโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา ชุมชน (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 5  เอกสารประกอบการประมาณการโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา ชุมชน (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 6  ประมวลภาพการดำเนินโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ประจำปี 2563 

 

ประมวลภาพการดำเนินโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ประจำปี 2563 

ณ ชุมชนบ้านหนองเฉลิมลาภ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

การสำรวจพื้นที่ในชุมชนบ้านหนองเฉลิมลาภ

 

ภาพที่ 1 แสดงการสำรวจพื้นที่ประปาชุมชนในอำเภอหนองใหญ่

ภาพที่ 2 แสดงการสำรวจพื้นที่ประปาชุมชนในชุมชนอำเภอหนองใหญ่

ภาพที่ 3 แสดงการสำรวจพื้นที่ประปาชุมชนในชุมชนอำเภอหนองใหญ่

ภาพที่ 4 แสดงการสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนในชุมชน

ภาพที่ 5 แสดงการสำรวจพื้นที่ห้องควบคุมการส่งน้ำ

ภาพที่ 6 แสดงของตู้ควบคุมการสูบน้ำ

 

การดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตู้ควบคุมน้ำตามโครงการ

โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ประจำปี 2563 

ณ ชุมชนบ้านหนองเฉลิมลาภ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563

กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ

ภาพที่ 1 แสดงภาพการกล่าวรายงานของรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัเทคนิค ชลบุรี