มนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ

นางสาวมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ

MANUNCHAYA CHOOWONGLERT

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

การศึกษา :ปริญญาตรี สถ.บ. สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                   ปริญญาโท สถ.ม. เทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย

E-mail :  mananchaya@chontech.ac.th