ทำเนียบครูในแผนก

 

 

 

นายวรกิจ  วิริยะเกษามงคล

หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชี่ยวชาญ : การเขียนโปรแกรมภาษา PHP

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-7116565

 

นางสุปรียา  รัตนวิทยาพันธุ์

เชี่ยวชาญ : การออกแบบฐานข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ : 086-7242044

 

นายสุวิทย์  ทองนอก

เชี่ยวชาญ : การออกแบบฐานข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ : 062-4981615

 

น.ส. สุนันท์นุช  มีแสง

เชี่ยวชาญ : การเขียนโปรแกรมภาษา PHP

หมายเลขโทรศัพท์ : 096-7939119

 

น.ส.สุธิดา  ผมทอง

เชี่ยวชาญ : โปรแกรม Microsoft Office

หมายเลขโทรศัพท์ : 095-7813329

 

นายกษมา  เจริญศรี

เชี่ยวชาญ : การเขียนโปรแกรมภาษา PHP

หมายเลขโทรศัพท์ : 097-4728763

 

ครูพิเศษ 1

เชี่ยวชาญ : -

หมายเลขโทรศัพท์ : -

 

ครูพิเศษ 2

เชี่ยวชาญ : -

หมายเลขโทรศัพท์ : -

 

ครูพิเศษ 3

เชี่ยวชาญ : -

หมายเลขโทรศัพท์ : -