ครูวสันต์ วงษานุศิษย์

                       ครูวสันต์ วงษานุศิษย์

                         วิทยะฐานะ               ครูชำนาญการ

                         ทำหน้าที่                  ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

                         วุฒิการศึกษา   

                                                         ปริญญาตรี  - 

                                                         -

                                                         มหาวิทยาลัย-

                        ความชำนาญการ   -

                        เบอร์โทรศัพท์         -

                                                                                                    e-mail  :                -