หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรม และบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

2. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรม และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน และบุคคลทั่วไป

4. ดำเนินการโครงการฝึกอบรม และบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ

5. ดำเนินการจัดกิจกรรม และการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชน และสังคมตามนโยบาย
เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน, โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน

6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ

7. ดำเนินงานประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์
งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนข่าวสาร และเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ โดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ

9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรม และประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ
ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการ และรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

11. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย