ผังบุคลากร

 บุคลากรงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


นายจุมภุฏ  ชูศักดิ์เจริญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 


นายคเณศ   เชี่ยวชาญ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 


นายเอกพร  วรรณประภา
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

           


นายเฉลิมพล  มุลาลี
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 


นายวุฒิศักดิ์  ธนวัฒน์กุลชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 


นางสาววรรณิศา  อุณารักษ์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี