นายจิรวัฒน์ เรือนคุ้ม

นายพัทธนันท์  พรสมมนต์

วุฒิการศึกษา  อุตสาหกรรมศิลป์

วิชาที่สอน  งานฝึกฝีมือ  งานเทคนิคพื้นฐาน

ตำแหน่ง  ครูพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  088-841-8481

เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-485202 ต่อ 165