วิทยาศาสตร์

  นางสุปราการ ภักดีงาม
  วิชา : วิทยาศาสตร์ 
  วุฒิการศึกษา : วท.ม.เทคโนโลยีวิจัยการศึกษา
  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 นายวีรศักดิ์  ภักดีงาม
 วิชา : วิทยาศาสตร์
 วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์
 วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 

 

 

 นางโยทะกา  พลรัตน์
 วิชา : วิทยาศาสตร์
 วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์
 วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ