ภาษาไทย

 นางเยาวภา  บุญถนอม
 วิชา : ภาษาไทย
 วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. การสอนภาษาไทย
 วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ