สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางจินตนา ยงทัศนีย์
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิการศึกษา : บธม.บริหารธุรกิจ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 


 นางกรรณิการ์ บำรุงญาติ
 วิชา : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วุฒิการศึกษา : กศ.บ. การแนะแนว
 วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 

 

นางอนุรีย์  ชีวรัตน์
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 

 


 นายลักษณ์นารา ดุษดี
 วิชา : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วุฒิการศึกษา : คบ. สังคมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู