ภาษาต่างประเทศ


 นางปุณยนุช จางวาง
 วิชา : ภาษาอังกฤษ
 วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาอังกฤษ
 วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 


นายบุญชัย ศฤงคารศิริ
วิชา : ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 


 นางศุภมาส ชุมชัย
 วิชา : ภาษาอังกฤษ
 วุฒิการศึกษา : คบ. ภาษาอังกฤษ
 วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 

 

 นางธนาวดี  แก้วกลม
 วิชา : ภาษาอังกฤษ
 วุฒิการศึกษา : กศ.ม. บริการการศึกษา
 วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 

 


 Mr.Lu yaolong
 วิชา : ภาษาจีน
 วุฒิการศึกษา : Bachelor Degree Chinese
 ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน