พลศึกษา

 นายนที คิมหันตา
 วิชา : พลศึกษา
 วุฒิการศึกษา : คบ.พลศึกษาและการจัดการกีฬา
 ตำแหน่ง : ครู