บุคลากรในหน่วยงาน

นางสุปราการ  ภักดีงาม

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายพิษณุ  รักษาศีล

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายคเณศ  เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายสุพจน์  เกียรติชนานุกูล

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายมานพ  บุตรแวว

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางโยทะกา  พลรัตน์

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายวิชญวัฒน์  เกตุอู๊ต

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาววนิดา  ภาชนะสุวรรณ

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายนพดล  พงศ์พัชรา

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายวิบูลย์  ด้วงเงิน

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางศุภมาส  ชุมชัย

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวดาราวัลย์  ผ่านสำแดง

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายศุเกียรติ  ราชสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายกริชฐภัสร์  กาโฑ

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายปราโมทย์  กรองกาญจน์กุล

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวปรารถนา  อินทร์วิมาน

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายธันวา  ชื่นนิยม

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวธนัฐวดี  ผดุงศิริกุลชัย

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา