แผนผังองค์กร

บุคลากร

     นายวิเลิศ อัศวพรรณราย

     หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

 

                     

 นายสันศิริ แสงชัจจ์                             นายภคพล  ปิ่นแก้ว                                 นางธนาวดี แก้วกลม

            

 นางสาวปิ่นแก้ว เอี่ยมใส                       นางสาวธนัฐวดี ผดุงศิริกุลชัย