ติดต่องานวางแผน

207  หมู่  3  ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์  20170

โทร.  038 - 485 - 202 ต่อ  137