ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ APPLE - 1521

ห้องปฏิบัติการ ขนาด 48 ตารางเมตร   มีเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน  21  เครื่อง (ส่วนกลางยืมไปใช้ในราชการ 5 เครื่อง)