ห้องปฏิบัติการเครื่องทดสอบแรงดึงเหล็ก - 1518

เครื่องทดสอบแรงดึงเหล็กขนาด 1 ตัน และเครื่องทดสอบแรงอัดคอนคอนกรีต แบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง