ห้องเรียนทฤษฏีรวม - 1512

ห้องเรียนหัวงาน การปฏิบัติงานปูน-คอนกรีต