ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2560

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2560 

เอกสารประกอบที่ 1 เอกสารหนังสือเข้าเลขที่รับ 1583  ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2  เอกสารโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2561 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 3  เอกสารโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2561 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 4  เอกสารคำสั่งอำเภอที่ 144/2560  ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2560 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 5  เอกสารรายงานการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 6  เอกสารบันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการ (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 7  เอกสารใบลงชื่อคณะกรรมการเช้าร่วมการประชุม (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 8  เอกสารบันทึกข้อความขอดำเนินโครงการ (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 9  เอกสารเครื่องมือประจำศูนย์ของโครงการ (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 10 เอกสารภารกิจพัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 11 เอกสารสรุปจำนวนของประชาชนที่มารับบริการ (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 12 ประมวลภาพโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2561 (คลิก)