ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2561

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2561

เอกสารประกอบที่ 1 เอกสารโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2561  (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2  เอกสารคำสั่งอำเภอที่ 144/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 3  เอกสารคำสั่งวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่ 0805/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 4  เอกสารบันทึกข้อความขอดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2561 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 5  เอกสารการจัดซื้อวัสดุพัฒนาศูนย์ตามโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2561  (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 6 เอกสารการจัดซื้อวัสดุของโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2561 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 7 เอกสารประชาสัมพันธ์ของโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2561 (ป้ายไวนิล) (คลิก)

 

โดย   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี