ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2562

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2562

กิจกรรม อบรมการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

เอกสารประกอบที่ 1 เอกสารบันทึกข้อความขอเปิดศูนย์ฯ และโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2 เอกสารบันทึกข้อความและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 3 เอกสารบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 4 เอกสารใบลงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1/2562 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 5 เอกสารรายงานผลการดำเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 6 ประมวลภาพการดำเนินการให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 

 

ประมวลภาพการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

การให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภาพที่ 1 แสดงภาพการเข้าร่วมของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) กับชุมชน

ภาพที่ 2 แสดงภาพการลงทะเบียนของประชาชนก่อนซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภาพที่ 3 แสดงการซ่อมเครื่องใช้ไฟของประชาชน

ภาพที่ 4 แสดงภาพการซ่อมเครื่องใช้ไฟของประชาชน

การให้บริการซ่อมแซมรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์

ภาพที่ 5 แสดงภาพการลงทะเบียนของประชาชนก่อนซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

ภาพที่ 6 แสดงภาพการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของมอเตอร์ไซด์

ภาพที่ 7 แสดงภาพการตรวจเช็ครถยนต์

 

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2562

กิจกรรม  อบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการสร้างและบำรุงรักษามุ้งลวด

 

กิจรรม อบรมการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและการสร้างและบำรุงรักษามุ้งลวด

เอกสารประกอบที่ 1 เอกสารคำสั่งกิจกรรมอบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการสร้างและบำรุงรักษามุ้งลวด (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2 เอกสารกิจกรรมอบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการสร้างและบำรุงรักษามุ้งลวด (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 3 เอกสารการรายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการสร้างและบำรุง                                      รักษามุ้งลวด (คลิก)

 

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 'การขายสินค้าออนไลน์'

เอกสารประกอบที่ 1 ประมวลภาพโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 'การขายสินค้าออนไลน์'

 

ประมวลภาพโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 'การขายสินค้าออนไลน์'

ภาพที่ 1  แสดงภาพการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 'การขายสินค้าออนไลน์'

ภาพที่ 2  แสดงภาพการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 'การขายสินค้าออนไลน์'

ภาพที่ 3  แสดงภาพการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 'การขายสินค้าออนไลน์'

การสร้างและติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่น

เอกสารประกอบที่ 1 เอกสารการรายงานผลการสร้างและติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่น (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2 ประมวลภาพการสร้างและติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่น

 

ประมวลภาพการสร้างและติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่น

ภาพที่ 1  แสดงภาพส่งมอบเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นให้สำนักงานเขตคลองสาน

ภาพที่ 2  แสดงภาพการประกอบและติดตั้งก่อนการนำไปทดลอง

ภาพที่ 3  แสดงภาพการประกอบและติดตั้งและนำไปทดลอง