ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2563