ว่าที่รต.ปริญญา เต็มรักษ์

ตารางสอนภาคการศึกษา 1/2563