ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์เสมารักษ์ชลบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ตั้ง  111/200  เทศบาลเมืองชลบุรี  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์  038 054 280