โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเขิน

สถานที่ตั้ง  7  หมู่ 4 บ้านหนองเขิน  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี  20170

โทรศัพท์  038 297 356