ประจำปี 2562

โครงการอบรมทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 2562

เอกสารประกอบที่ 1  เอกสารโครงการอบรมทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 2562 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2  เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 2562 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 3  ประมวลภาพภาพดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 

ภาพที่ 1  แสดงนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม

ภาพที่ 2  แสดงการร่วมถ่ายภาพพิธีเปิด

ภาพที่ 3  แสดงนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมทำใบขับขี่

ภาพที่ 4  แสดงนักเรียนนักศึกษาดำเนินการสอบภาคปฏิบัติ

 

โดย  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี