เบอร์มือถือ

ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน                           

smiley ครู วิทยา แสนคำ  โทร. 063-9645651

    E-mail:wittayasandee@gmail.com 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

smiley  นางสาวปิยะเนตร ถาวรสุจริตกุล  (พี่เนตร)   โทร.064-7734123

    E-mail:natepunnapa@gmail.com