ระเบียบการแต่งกาย

การแต่งกายที่ถูกระเบียบ มีดังนี้